10 Sessions 19 Hours
Free
Free
Certificate
Lecturers

Principles and processes of company valuation (Advanced)


Type : Online
Duration : 19 Hours
Principles and processes of company valuation (Advanced)

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

شرکت‌ها در مراحل مختلف فعالیت خود نیازمند ارزشگذاری دقیق هستند. برخی کسب‌ وکارهای نوپا در ابتدای فعالیت خود برای جذب سرمایه و برخی شرکت‌های متوسط و بزرگ در هنگام ادغام یا تملیک باید ارزشگذاری شوند. یکی از اهداف ارزشگذاری شرکت ها، بدست آوردن اطلاعاتی در خصوص فعالیت موسسات اقتصادی و عملکرد مدیران می‌باشد. تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی به شکل طبقه بندی نسبت‌های نقدینگی،‌ عملیاتی، ‌سودآوری و بازار نیز به عنوان بخشی از فرآیند ارزشگذاری، می‌تواند منجر به آگاهی مدیران و سرمایه‌گذاران از عملکرد مدیریت و بخش مالی آن موسسه گردد.

Comments about course