1 جلسه یک ساعت

رایگان

فهرست اساتید این دوره

بسته آموزشی وبینارهای بین المللی (تجزیه و تحلیل ریسک)


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : یک ساعت
بسته آموزشی وبینارهای بین المللی (تجزیه و تحلیل ریسک)

"مرکز مالی ایران"

 

تجزیه و تحلیل ریسک:
شامل بررسی چگونگی تغییر نتایج و اهداف پروژه به دلیل تأثیر رویداد ریسک است.
زمانی که ریسک ها شناسایی شدند، برای شناسایی تأثیر کمی و کیفی ریسک بر پروژه، تجزیه و تحلیل می شوند تا بتوان اقدامات مناسبی برای کاهش آنها انجام داد. به این روند تحلیل ریسک می گویند.

سخنران:

جی کوب گینتلبرگ 

مدیر بخش اقتصاد و تحلیل ریسک در نهاد بانکداری اروپا

نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام