تصویر برای مدرس جی کوب گینتلبرگ

جی کوب گینتلبرگ

مدیر بخش اقتصاد و تحلیل ریسک در نهاد بانکداری اروپا

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام