تصویر برای مدرس طیبه نسرین دوست

طیبه نسرین دوست

دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي ، تحلیلگر ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

سوابق تحصیلی:

  • دﻛﺘﺮي ﻋﻠﻮم اﻗﺘﺼﺎدي (ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﺮي و ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻗﺘﺼﺎدي)
  • ﺗﺮﻳﻨﺮي (ﻣﺪرﺳﻲ) ﻛﻮﭼﻴﻨﮓ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ICI
  • ﭘﺴﺖ دي ﺑﻲ اي ﻛﻮﭼﻴﻨﮓ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر   Business Coaching
  • ﺗﺮﻳﻨﺮي (ﻣﺪرﺳﻲ) ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﺼﺒﻲ و ﻛﻼﻣﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ از ICI
  • دي ﺑﻲ اي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻋﺼﺒﻲ و ﻛﻼﻣﻲ

سوابق کاری:

  • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰ اﻗﺘﺼﺎدي 
  • تحلیلگر ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر مهارت‌های کوچینگ مقدماتی و تکنیک های ICI

مهارت‌های کوچینگ مقدماتی و تکنیک های ICI

تاریخ برگزاری : 1402/09/05
10 جلسه
20 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام