31%
تاریخ برگزاری : 1402/09/05
10 جلسه 20 ساعت

26,000,000 ریال
18,000,000 ریال

دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

مهارت‌های کوچینگ مقدماتی و تکنیک های ICI

از 1402/09/05 تا 1402/10/10 یکشنبه ها و سه شنبه ها   17 الی 19

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 20 ساعت
مهارت‌های کوچینگ مقدماتی و تکنیک های ICI

«مرکز مالی ایران به عنوان جامع‌ترین و معتبر‌ترین نهاد آموزشی بازار سرمایه، برگزار میکند.»

 

 

معرفی دوره :
دوره ﻛﻮﭼﻴﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮان ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎي اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي یک ﻣﺪﻳﺮ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ آن اﻋﻀﺎي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ او ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻮﭼﻴﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮان ﻳﻜﻲ از زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﺰﻧﺲ ﻛﻮﭼﻴﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻳﻦ دوره ﻣﺪﻳﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻛﺴﺐ و ﻛﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻳﻜﺮد ﺧﻮد از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻮچ ﺑﻮدن ﻫﺴﺘﻨﺪ. این ﻣﺘﻌﺎدل وﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺗﻌﻴﻴﻦ اﻫﺪاف ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮدن رواﺑﻂ ﺧﻮب ﻣﻴﺎن ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن و ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﺪﻳﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


دستاوردهای دوره:

 • ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻧﻘﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮد
 • اﻳﺠﺎد ﻫﺪف ﮔﺬاري و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن
 • ﺗﻐﻴﻴﺮات رﻓﺘﺎري ﻣﺜﺒﺖ و ﭘﺎﻳﺪار
 • ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﻛﻮﭼﻴﻨﮓ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ
 • اﻳﺠﺎد ﺗﻮازن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻴﺎن ﻛﺎر و زﻧﺪﮔﻲ
 • داﺷﺘﻦ اﻧﮕﻴﺰه و اﻧﮕﻴﺰه دادن ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 • ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎر ﺑﺮاي ﺣﻞ ﻛﺮدن ﻣﺸﻜﻼت و داﺷﺘﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﻣﻨﻌﻄﻒ و ﺧﻼق ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺟﺪﻳﺪ
 • ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد
 • ارﺗﻘﺎي ﻣﻬﺎرتﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻮر
 • اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي
 • رﺷﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻛﻮﭼﻴﻨﮓ(ICF) ، 96 درﺻﺪ ﻣﺪﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻮچ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺮده اﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻮددﻫﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ، ارﺗﻘﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدﻛﺎرﻛﻨﺎن، اﻋﻼم رﺿﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و در ﺻﺪد ﺗﻜﺮار اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده اﻧﺪ.

 

طول دوره:

20 ساعت

روز و ساعت برگزاری:

یکشنه و سه شنبه‌ها

زمان برگزاری:

17 الی 19

نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام