5 Sessions 2 Hours
Free
Certificate
Lecturers

Introduction to Codal and how to use it


Type : Online
Duration : 2 Hours
Introduction to Codal and how to use it

معرفی بسته آموزشی:

در انجام یک معامله موفق باید به کارنامه شرکت ها از نظر عملکرد نگاهی داشته باشیم که این کارنامه همان صورت های مالی است. جمع آوری و بررسی اطلاعات مالی ناشران ثبت شده در بازار سرمایه، نیازمند زمان زیاد و سرعت بالایی است که انجام این کار برای افراد می‌تواند تقریبا امری محال و زمانبر باشد؛ ولی خوشبختانه تمامی این اطلاعات در سایت کدال گرد آوری شده و تنها کافیست با کمک یک آموزش کاربردی و به روز جهت نحوه کار با این سامانه به تمامی این اطلاعات دست پیدا کنیم.

Comments about course