جلسه اول: تاریخچه تحلیل تکنیکال


Course Name:

تحلیل تکنیکال

public.catalog.educationalcourse.session

1
جلسه اول: تاریخچه تحلیل تکنیکال
2
جلسه دوم: اصول تحلیل تکنیکال
3
جلسه سوم : انواع نمودار
4
جلسه چهارم : نرم افزار
5
جلسه پنجم : خطوط روند
6
جلسه ششم : کانال ها
7
جلسه هفتم : الگوهای نموداری
8
جلسه هشتم : الگوی سروشانه
9
جلسه نهم : الگوی سروشانه کاربردی
10
جلسه دهم : دوقلوها
11
جلسه یازدهم :الگو دو قلو کاربردی
12
جلسه دوازدهم : الگو سه قلو
13
جلسه سیزدهم : الگو سه قلو کاربردی
14
جلسه چهاردهم : مثلث ها
15
جلسه پانزدهم : مثلث ها کاربردی
16
جلسه شانزدهم : الگوهای کنج ها
17
جلسه هفدهم : الگوهای پهن شونده
18
جلسه هجدهم : اندیکاتورها (میانگین متحرک)
19
جلسه نوزدهم : اندیکاتورها (بالینجر)
20
جلسه بیستم : اندیکاتورها (RSI)
21
جلسه بیست و یکم : اندیکاتورها (macd)
22
جلسه بیست و دوم : اندیکاتورها استوکاستیک
23
جلسه بیست و سوم : اندیکاتورها ADX
24
جلسه بیست و چهارم : حجم معاملات
25
جلسه بیست و پنجم : اندیکاتورها obv
26
جلسه بیست و ششم : اندیکاتورحجم برگشتنی
27
جلسه بیست و هفتم : اندیکاتورها mfi
28
جلسه بیست و هشتم : اندیکاتورها فیبوناچی
29
جلسه بیست و نهم : meta trader
30
جلسه سی اًم: جمع بندی