جلسه اول : مقدمه


نام دوره:

آشنایی با اوراق بهادار با درآمد ثابت

جلسات

1 جلسه اول : مقدمه مشاهده
4 جلسه چهارم : انواع صکوک
3 جلسه سوم: تأمین ضمانت
5 جلسه پنجم : سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت
6 جلسه ششم : محاسبات و تسویه سود
2 جلسه دوم: اوراق بهادار با درامد ثابت، صکوک و ارکان انتشار اوراق