جلسه اول (بخش اول)


Course Name:

آمادگی آزمون معامله‌گری بازار سرمایه

public.catalog.educationalcourse.session.attachment :

public.catalog.educationalcourse.session

1
جلسه اول (بخش اول)
2
جلسه اول (بخش دوم)
3
جلسه دوم
4
جلسه سوم (بخش اول)
5
جلسه سوم (بخش دوم)
6
جلسه چهارم (بخش اول)
7
جلسه چهارم (بخش دوم)
8
جلسه پنجم (بخش اول)
9
جلسه پنجم (بخش دوم)
10
جلسه ششم (بخش اول)
11
جلسه ششم (بخش دوم)
12
جلسه هفتم (بخش اول)
13
جلسه هفتم (بخش دوم)
14
جلسه هشتم (بخش اول)
15
جلسه هشتم (بخش دوم)