جلسه اول : تعریف تابلوخوانی و اهمیت آن


نام دوره:

تابلوخوانی و روانشناسی معاملات

جلسات

1 جلسه اول : تعریف تابلوخوانی و اهمیت آن مشاهده
2 جلسه دوم : روان‌شناسی بازار چیست؟
3 جلسه سوم: رویکردهای روان‌شناسی بازار
4 جلسه چهارم : عوامل سیاسی و اقتصادی تاثیرگذار
5 جلسه پنجم : عوامل تاثیرگذار بر صنایع
6 جلسه ششم : عوامل تاثیرگذار بر سهام
7 جلسه هفتم : رفتارشناسی حقوقی ها و سهامداران عمده
8 جلسه هشتم : رفتارشناسی شرکتها در قبال گزارشات
9 جلسه نهم : کاربردهای تابلوخوانی
10 جلسه دهم : آشنایی با تابلویی معاملات
11 جلسه یازدهم : تفاوت نقدینگی و نقدینگی هوشمند
12 جلسه دوازدهم : شناخت نقدینگی هوشمند
13 جلسه سيزدهم : اختلاف سرانه خریدار و فروشنده
14 جلسه چهاردهم : کد به کد و شناسایی آن
15 جلسه پانزدهم : کد به کد حقوقی به حقوقی
16 جلسه شانزدهم : کد به کد حقوقی به حقیقی
17 جلسه هفدهم : کد به کد حقیقی به حقوقی
18 جلسه هجدهم : ارزش معاملات و اهمیت آن
19 جلسه نوزدهم : معاملات بلوکی و,اهمیت آن
20 جلسه بیستم : اردر(سفارش گذاری)