جلسه اول: آشنایی با قراردادهای آتی


Course Name:

آشنایی با ابزارهای مشتقه

public.catalog.educationalcourse.session

1
جلسه اول: آشنایی با قراردادهای آتی
2
جلسه دوم : آشنایی با قرارداد آتی سبد سهام
3
جلسه سوم : سازوکار معاملات آتی سبد سهام
4
جلسه چهارم : تسویه در قرارداد آتی سبد سهام و نکات تکمیلی
5
جلسه پنجم (بخش اول) : آشنایی با قرارداد اختیار معامله سبد سهم
6
جلسه پنجم (بخش دوم) : آشنایی با قرارداد اختیار معامله سبد سهم
7
جلسه پنجم (بخش سوم) : آشنایی با قرارداد اختیار معامله سبد سهم
8
جلسه ششم : ارزشگذاری قرارداد اختیار معامله سبد سهام
9
جلسه هفتم (بخش اول) : سازوکار معاملات اختیار معامله سبد سهام
10
جلسه هفتم (بخش دوم) : سازوکار معاملات اختیار معامله سبد سهام