تصویر برای مدرس اولیسا پرپچکو

اولیسا پرپچکو

عضو هیئت اروپایی شورای استانداردهای ارزش گذاری بین المللی (IVSC)