تصویر برای مدرس محمد واحدی

محمد واحدی

كارشناسي ارشد مديريت اجرايي از دانشگاه تهران، كارشناس ارشد بورس كالا در كارگزاری مبين سرمايه 

سوابق تحصیلی:

  • كارشناسی ارشد مديريت اجرايی از دانشگاه تهران 
  • مهندسي منابع طبيعي از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 

سوابق کاری:

  • كارشناس ارشد بورس كالا، كارگزاری مبين سرمايه