تصویر برای دسته بندی مسلم پیمانی

مسلم پیمانی

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق کاری:

  • عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
  • عضو اسبق هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس اوراق بهادار تهران 

سوابق آموزشی:

  • مدرس دروس مدیریت مالی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه نفت 
  • مدرس دروس مدیریت مالی پیشرفته مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه نفت 
  • مدرس دروس مدلسازی مالی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه نفت
  • مدرس دروس مدیریت ریسک مقطع دکتری در دانشگاه آزاد قزوین

همه ی دوره های مدرس