تصویر برای مدرس مژگان نوروزی

مژگان نوروزی

کارشناس توسعه فرهنگ سرمایه گذاری شرکت بورس و اوراق بهادار تهران

سوابق تحصیلی:

  • فارغ التحصيل رشته علوم اقتصادي در مقطع کارشناسي ارشد از دانشگاه آزاد اسالمي واحدد خوراسدگان
  • فارغ التحصيل رشته علوم اقتصادي در مقطع کارشناسي از دانشگاه اصفهان

سوابق کاری:

  • شرکت بورس اوراق بهادار تهران- مدديريت توسعه فرهنگ سرمايه گذاري(آموزش سابق)
  • شرکت بورس اوراق بهادار تهران-عضو هيأت تحريريه ماهنامه بورس
  • شرکت بورس اوراق بهادار تهران-کارمند نمونه و منتخب