تصویر برای مدرس محمد جعفری اناری

محمد جعفری اناری

مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

سوابق کاری:

  • مدیرعامل شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر