تصویر برای مدرس مجید عشقی

مجید عشقی

دکتری مدیریت مالی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مدیریت مالی 
  • کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه امام صادق(ع)
  • کارشناسی مدیریت از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار