مونا سادات کابلی

دكتري تخصصی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی  مدیر پذیرش شرکت‌ها، فرابورس ایران عضو هیات مدیره سرمایه گذاری مهر تعداد دوره های ارائه شده: 4 دوره

سوابق تحصیلی:

 • دكتري تخصصی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی
 • کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی 
 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه الزهرا

مدارک حرفه ای بازار سرمایه :

 • CFA INSTTUTE از CFA LEVEL I
 •  روش های ارزشگذاری شرکت ها از DC Gardner Training
 • تحلیل گری بازارسرمایه  از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • ارزشگذاری اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • مدیریت سبد اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • اصول بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاري:

 • مدیر پذیرش شرکت‌ها، فرابورس ایران
 • عضو هیات مدیره سرمایه گذاری مهر
 • مدیر توسعه و مشاور سرمایه گذاری، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
 • کارشناس ارشد تحقیق و توسعه، نظارت بر کارگزاران در شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 • کارشناس واحد تحلیل، سبدگردانی اختصاصی، شرکت کارگزاری بانک سپه

سوابق آموزشی :

 • مدرس دروس حسابداری میانه ،زبان تخصصی حسابداری و مدیریت مالی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • مدرس آشنایی با بازارهای نهادهای مالی در دانشگاه الزهرا
 • مدرس دوره فهم و تحلیل مالی ،مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک گروه مدیریت دانشگاه امیرکبیر
 • مدرس دوره های آمادگی آزمون CFA ،حسابداری برای مدیران