مرکز مالی ایران دوره آموزشی «شناسایی ناهنجاری‌های مالی در شرکت‌ها» را برگزار می‌کند

دوشنبه , 22 آبان 1396

برایشناسایینشانه‌هایریسکونقاطحساس، بازرس تقلب بایدمجموعه‌ایمنحصربهفرداز تخصصهایگوناگونداشتهباشد،ازجمله:آشناییبامعاملاتمالیپیچیده،روشهایانجامآنها،روشهایگوناگونتقلب،قوانینومقررات،فرآیندهای دادرسیو .... از این رو متقاضیانواجدشرایطپسازطینمودنایندوره  )تئوریکوعملی) مدرکیدریافتمینمایندکهمرتبطبادانشوتجربهدارندهآندرپیشگیری،کشفو متوقفکردنتقلباست.

رضاداغانی، مدرسدانشگاهتربیتمدرس و عضو Institute of Public Accountant  و محمدعلینصر، مجریپروژهبررسیتاثیرپروژهمشترک FASB & IASB برصورتهایمالی دو مدرس این دوره هستند.


افراد علاقه‌مند برای به دست آوردن این جایگاه علاوه بر قبولی در آزمون کتبی باید
استانداردهایحرفه‌ایواخلاقحرفه‌ایرابپذیرند و به‌طور پیوسته آموزشهایضمنخدمت بگذرانند.

چنانچه به اطلاعات بیشتری راجع به این دوره نیاز دارید، با مراجعه به سایت مرکز مالی ایران به آدرس http://www.ifc.ir/  بروشور این دوره را دریافت کنید.

ارسال نظر


فقط افرادی که عضو هستند می توانند نظر ارسال کنند.

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام