تصویر برای دسته بندی حامد اصل روستا

حامد اصل روستا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سیدکو)

سوابق کاری:

  • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(سیدکو)

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر وبینار چشم انداز صنایع در سال 1401

وبینار چشم انداز صنایع در سال 1401

تاریخ برگزاری : 1400/10/10
11 جلسه
6 ساعت
3,000,000 ریال
مشاهده
تصویر وبینار بررسی چشم انداز صنایع در سال 1401

وبینار بررسی چشم انداز صنایع در سال 1401

غیرحضوری
11 جلسه
6 ساعت
2,500,000 ریال
خرید