تصویر برای مدرس فريدون رهنمای رودپشتی

فريدون رهنمای رودپشتی

دكتری مدیریت مالی و حسابداری، رئیس انجمن مهندسی مالی ایران

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت مالی و حسابداری از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • کارشناسی مدیریت دولتی از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق کاری:

 • استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی 
 • معاون دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی 
 • معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
 • موسس و دبیرکل انجمن مهندسی مالی ایران
 • موسس و عضو هیئت مدیره انجمن حسابداری مدیریت
 • موسس و عضو هیئت مدیره انجمن مالی اسلامی ایران 
 • معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی
 • موسس ورئیس مرکز پژوهشی مهندسی مالی و سرمایه گذاری بازارساز

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام