تصویر برای دسته بندی فریده سعادتی

فریده سعادتی

کارشناسی ارشد مهندسی مالی، سرپرست اداره عملیات بازار مشتقه بورس انرژی ایران

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مهندسی مالی

سوابق کاری:

  • سرپرست اداره عملیات بازار مشتقه بورس انرژی ایران

همه ی دوره های مدرس