600,000 ریال

وضعیت ظرفیت: موجود است

سازو کارهای بررسی تقلب: حسابداری دادگاهی، ارزیابی کنترل‌های داخلی

توضیحات

معرفی کتاب:

تقلب داراى ابعاد مختلفى است و در صورتى كه اقدامى براى كشف آن صورت گيرد، مطمئنا به راحتى نخواهد بود. براى پيشگيرى يا كشف تقلب ساز و كارهاى خاصى نياز است و نياز به افراد متخصصى نظير بازرسان و مميزان رسمى، حسابداران رسمى و حسابداران دادگاهى است. نتيجه نهايى چنين بازرسى يا حسابرسى، ارائه گزارشى است به منزله ى اعلام شك و ترديد از جانب بازرس يا حسابرس به مخاطب در مورد تقلب است. از طرف ديگر اين سوال كه يك رويداد قابل گزارش از چه چيزى تشكيل شده است، مى تواند زمان و نوع گزارش موارد تقلب را تغيير دهد. نويسندگان متن حاضر تلاش داشته اند تا با بررسى اين موارد، بستر مناسب براى پيشگيرى،كشف تقلب و نيز ارائه ساختار گزارش تقلب فراهم نمايند. در اين راستا، کتاب حاضر به سه بخش تقسيم شده است:
بخش اول، برخى از ساز و كارهاى بررسى و شناسايى تقلب در صورت‌هاى مالى و در سطح شركت‌ها مورد بررسى قرار گرفته است كه در پنج فصل به اين موضوع پرداخته شده است. قبل از شروع بحث در زمينه تقلب، در فصل اول تعاريف و اصطلاحات مرتبط با تقلب ارائه شده است. سپس در فصل دوم ابعاد مختلف مديريت ريسك (مخاطره) تقلب و روش‌هاى مقابله با آن مورد بررسى قرار گرفته است. در ادامه، به منظور آشنايى با سازمان‌ها و نهادهاى مرتبط با تقلب و قوانين مختلف، شرح مختصرى از تاريخچه و فعاليت آنها در ايران، انگليس، آمريكا، كانادا، آسيا، اتحاديه اروپا و در سطح بين‌المللى در فصل سوم بيان شده و در فصل چهارم قوانين و مقررات مرتبط با تقلب در استراليا، فرانسه، آمريكا و انگليس مورد بررسى اجمالى قرار گرفته اند. فصل پنجم نيز به روش شناسى تقلب اختصاص داده شده است. در پايان در فصل ششم، چند نمونه از جديدترين چك ليست‌هاى ارزيابى ريسك (مخاطره) تقلب به همراه يك نمونه گزارش رسيدگى به موارد تقلب ارائه شده است.
بخش دوم كتاب به موضوع حسابدارى دادگاهى مى پردازد. تاكنون در متون مختلف در خصوص حسابدارى دادگاهى مطالب متنوعى بيان شده است با اين وجود به مقايسه آن با حسابرسى مالى و حسابرسى تقلب چندان پرداخته نشده است. در اين بخش تلاش شده است تا نگاهى جامع به حسابدارى دادگاهى، حسابرسى مالى و حسابرسى تقلب شود.
با توجه به نقش و جايگاه كنترل داخلى در بحث تقلب، بخش سوم به كنترل داخلى اختصاص داده شده است. در فصل اول اين بخش، چارچوب معروف كوزو به اختصار معرفى و سپس دستورالعمل كنترل‌هاى داخلى بورس ايران ارائه شده است. در فصل دوم يك چك ليست جامع براى ارزيابى كنترل‌هاى داخلى در سطح شركت‌ها ارائه شده است.

مولفین:

دکتر سید علی حسینی، دکتر رضا داغانی، محمد‌علی نصر 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام