تصویر برای مدرس بهرام گروسی

بهرام گروسی

مدیر تحلیل تامین سرمایه خلیج فارس ، کارشناس ارشد تحلیل تامین سرمایه خلیج فارس  

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر وبینار تشکیل پرتفوی کم ریسک در شرایط فعلی بازار

وبینار تشکیل پرتفوی کم ریسک در شرایط فعلی بازار

تاریخ برگزاری : 1402/05/02
1 جلسه
3 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام