تصویر برای مدرس  دكتر هاشم آقازاده

دكتر هاشم آقازاده

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران رئیس دانشکده تجارت و مالیه

فعاليت های اجرايی:
* مجری طرح بررسی فضای کسب و کار از نظر مدیران اقتصادی کشور و مشاور رئیس اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن ایران
* عضو شورای سیاست گذاری و شورای پذیرش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مشاور رئیس پارک
فناوری اطالعات و ارتباطات
* مشاور عارضه یابی و تدوین برنامه راهبردی ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره(
* مجری طرح تدوین برنامه راهبردی عاملیت بانک سپه به عنوان بانک عامل نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران و مشاور بانک سپه در امور بازاریابی
* مدیر ستاد بازاریابی و مشاور مدیر عامل بانک تجارت در امور بازاریابی
* سرپرست دفتر ارزیابی و نظارت و کارشناس ارشد دفتر مدیریت استراتژیک و مشاور امور بازاریابی
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
* مدیر طرح تدوین برنامه و سندارتقای بهرهوری بخش صنعت جهت نیل به اهداف کمی و کیفی تعیین
شده دربرنامه چهارم توسعه وزارت صنایع و معادن
* مدیر فروش، شبکه فروش، تحویل و خدمات پس از فروش شرکت سایپا دیزل
* مجری طرح بازاریابی فرش دستباف ایران در بازارهای جهانی مرکز ملی فرش ایران
* مجری طرح جامع تحول و مشاور بازاریابی استراتژیک بانک قوامین
* مجری طرح و مشاور مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر مجموعه نشست های تخصصی تحلیل و توسعه کسب و کار

مجموعه نشست های تخصصی تحلیل و توسعه کسب و کار

تاریخ برگزاری : 1402/06/08
1 جلسه
1 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام