تصویر برای مدرس علیرضا خلیلی

علیرضا خلیلی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، عضوهیئت پذیرش فرابورس ایران 

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

سوابق کاری:

  • عضو هیئت پذیرش فرابورس ایران
  • مدیر حقوقی شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران
  • مدیر سابق حقوقی فرابورس ایران