بارایج ترین شیوه معاملاتی بازار سرمایه آشنا شویم

Tuesday , 05 September 2017

 

 با توسعهپیشرفت‌هایتکنولوژیکدرحوزهبرنامه هایمعاملاتیوبازارهایمالی،معاملاتالگوریتمیمورداقبالوپذیرشبورس‌هادرسراسرجهان قرارگرفتهاست. اینروشدرطولیکدههگذشتهدربازارهایتوسعه یافتهرایج ترینشیوهمعاملاتیبودهودرکشورهایدرحالتوسعهنیزبه سرعتدرحالگسترشاست.
مرکز مالی ایران به عنوان بازوی اصلی آموزش در بازار سرمایه، با شناخت نیاز
این گونه معاملات در ایران اقدام به برگزاری کارگاه 20 ساعته با عنوان«معاملات خودکار و الگوریتمی در پایتون» نموده است. اینکارگاهبرایسرمایه‌گذارانیکهمی‌خواهنداقدامبهانجاممعاملاتالگوریتمیکنندمناسباست. در این کارگاهکلیهمواردلازموضروریمعاملاتالگوریتمیوپیاده‌سازیآنبهصورتگامبهگامدرنرمافزارپایتون تدریس خواهد شد. مدرس جوان این دوره علی حبیب‌نیا، دکترای آمار و اقتصادسنجی از دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی لندن است. وی در مباحث یادگیری ماشینی، تحلیل سری‌های زمانی، پیش‌بینی و سیستم‌های غیرخطی متخصص است.
علاوه بر جامع بودن سرفصل های مطرح شده در این دوره می توان به پشتیبانی آنلاین مدرس تا مدت یک ماه برای فراگیران همراه با ارائه گواهینامه معتبر اشاره کرد.
این دوره از تاریخ 11/07/96 لغایت 20/07/96 سه شنبه ها و پنجشنبه ها برگزار خواهد شد. علاقه مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 66724343-66724545 واحد آموزش مرکز ایران تماس حاصل نمایند و یا با مراجعه به وب سایت
www.ifc.ir اطلاعات بیشتر کسب کنند.

Leave your comment


Only registered users can leave comments.