چهار موقعیت معاملاتی ساده در قراردادهای اختیارمعامله


موقعیت خرید اختیار خرید: این موقعیت برای خریدار یا دارنده اوراق اختیار تعریف می‌شود که در آن حق خرید دارایی پایه در زمان و قیمت مشخص ایجاد می‌شود. 

موقعیت فروش اختیار خرید: این موقعیت برای فروشنده یا ناشر اوراق اختیار تعریف می‌شود که در آن فروشنده متعهد می‌شود در صورت اعمال قرارداد از سوی دارنده اوراق، دارایی پایه را به وی بفروشد. 

موقعیت خرید اختیار فروش: این موقعیت برای خریدار یا دارنده اوراق اختیار تعریف می‌شود که در آن حق فروش دارایی پایه در زمان و قیمت مشخص ایجاد می‌شود. 

موقعیت فروش اختیار فروش: این موقعیت برای فروشنده یا ناشر اوراق اختیار تعریف می‌شود که در آن فروشنده متعهد می‌شود در صورت اعمال قرارداد از سوی دارنده اوراق، دارایی پایه را از وی خریداری کند.

Leave your comment
Only registered users can leave comments.

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام