تصویر برای مدرس وحید قلی‌یار فرکوش

وحید قلی‌یار فرکوش

رئیس اداره بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد ریاضیات مالی عالمه طباطبایی
  •  

سوابق کاری:

  • معاملهگر،تحلیلگر کارگزاری بانک ملت تهران
  • کارشناس ابزارهای نوین ورس اوراق بهادار تهران
  • رئیس اداره بازار بدهی و صندوقهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران

سوابق آموزشی:

  •  آموزش مفاهیم و روش های ارزشگذاری قراردادهای اختیار معامله
  • آموزش آشنایی با قراردادهای آتی و آتی سبد و نحوه انجام معامالت
  • آموزش اوراق اختیار فروش تبعی (مفاهیم،کارکردها و نحوه معامله)
  • آموزش آشنایی با اوراق بدهی و محاسبه نرخ بازده تا سررسید
  • آموزش مفاهیم و روشهای سرمایهگذاری درصندوق های سرمایه گذاری

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام