قرارداد اختیار آسیایی یا Asian Option


قرارداد اختیارمعامله آسیایی یا Asian Option نوع خاصی از قرارداد اختیار است که عایدی در آن بر اساس میانگین قیمت دارایی پایه در بازه زمانی مشخصی تعیین می‌شود. نام دیگر این قرارداد، اختیار میانگینی یا Average Option است. لازم به ذکر است در اختیارمعامله اروپایی و امریکایی میزان عایدی به قیمت دارایی پایه در زمان اعمال قرارداد بستگی دارد. اختیارمعامله آسیایی جزو اختیارهای نامتعارف و خاص به‌شمار می‌رود. در این نوع قراردادها ریسک ناشی از دستکاری قیمت کاهش می‌یابد. میزان نوسانات در این قراردادها به دلیل میانگین‌گیری، کمتر است.

یکی از عوامل موثر در تعیین قیمت قراردادهای اختیارمعامله نوسان بوده و رابطه قیمت قرارداد با نوسان رابطه‌ای مستقیم است. در اختیار آسیایی میانگین‌گیری موجب کاهش نوسانات و درنتیجه کاهش قیمت این نوع قراردادها می‌شود. بنابراین اختیارهای آسیایی نسبت به اختیارهای اروپایی و امریکایی قیمت کمتری دارند.

Leave your comment
Only registered users can leave comments.