تصویر برای مدرس حمید آذرمند

حمید آذرمند

مدیر تامین مالی زنجیره تامین بانک مرکزی

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام