انواع قراردادهای اختیارمعامله به لحاظ "نوع دارایی پایه"


انواع قراردادهای اختیارمعامله به لحاظ "نوع دارایی پایه" عبارتند از:

o اختیارمعاملات مالی (Financial Options)

o اختیارمعاملات بر روی قراردادهای آتی (Options On Futures)

o ااختیارمعاملات کالا (Commodity Options)

اختیارمعاملات مالی، مبتنی بر دارایی‌هایی مانند سهام، شاخص سهام، اوراق قرضه، نرخ بهره و ارز هستند. قرارداداختیارمعامله سهام در مباحث پیشین بررسی شده است؛ در رابطه با قرارداد اختیارمعامله شاخص سهام باید گفت باتوجه به اینکه این قراردادها فاقد دارایی پایه فیزیکی هستند، درنتیجه به صورت نقدی تسویه می‌شوند. اختیارمعامله قرارداد آتی امکان خرید یا فروش یک قرارداد آتی معین را در تاریخ و قیمت مشخص به دارنده خود می‌دهد.

Leave your comment
Only registered users can leave comments.